32-48 Steinway St. Astoria, Queens, NY 11103 USA

Dojos

KENKOJUKU OKANO-HA SHOTOKAN

Kenkojuku Budokan World Honbu

Master Tomosaburo Okano
Founder Kenkojuku

8-5, Minami-cho
Hachioji-Shi
Tokyo, 192 Japan
Kenkojuku Honbu

Shihan Tomokatsu Okano
Chief Instructor

Kenkojuku Budokan World HonbuInternational Shotokai Federation

Shihan Toyotaro Miyazaki
Founder ISF

32-48 Steinway Street
Astoria, NY 11103
(718) 207-0777
Shotojuku Dojo

Shihan Kai Leung
Chief Instructor